کدامیک از گزینه های زیر در مورد تشک مواج صحیح نمی باشد؟

  1. تشک مواج وسیله ای برای جلوگیری از زخم بستر می باشد.
  2. در دو مدل تخم مرغی و سلولی موجود می باشد.
  3. امکان اجاره تشک مواج میسر نمی باشد.
  4. این تشک در بیمارانی که بستری هستند و از تحرک کمی برخوردارند مناسب است.