کدام یک از گزینه های زیر در مورد دیابت نوع دو صحیح می باشد؟

  1. دیابت نوع دو یک بیماری مزمن است
  2. اثر ورزش کردن در کنترل و مدیریت دیابت نوع دو اثبات شده است
  3. یکی از علائم دیابت نوع دو تشنگی و پرنوشی است
  4. همه موارد