کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

  1. فیزیوتراپی به عنوان خط اول درمان در بسیاری از مشکلات اسکلتی و عضلانی می باشد.
  2. فیزیوتراپی یک جایگزین عالی برای دارو و جراحی است.
  3. به استفاده از تجهیزات و دستگاه های پزشکی، در فیزیوتراپی, الکتروتراپی می گویند.
  4. انجام فیزیوتراپی در منزل ممکن نیست.