به باز کردن یک راه هوایی در لوله تراشه(نای) چه می گویند؟

  1. کولوستومی
  2. کرانیوتومی
  3. تراکئوستومی
  4. هیچکدام