کدامیک از عوامل ایجاد و تشدید فشار خون بالاست؟

  1. مصرف غذاهای چرب و پرنمک
  2. عدم تحرک بدنی کافی
  3. استرس
  4. همه موارد