کدامیک از عوامل ایجاد و تشدید فشار خون بالاست؟

۱. مصرف غذاهای چرب و پرنمک

۲. عدم تحرک بدنی کافی

۳. استرس

۴. همه موارد