کدامیک جزء علائم سکته مغزی می باشد؟

  1. بی حسی یکطرفه صورت
  2. بی حرکتی یکی از دست ها یا پاها
  3. لکنت زبان
  4. همه موارد