نام دستگاه زیر چیست؟

  1. دستگاه مانیتور
  2. دستگاه پالس اکسی متری
  3. دستگاه اکسیژن ساز
  4. مانومتر اکسیژن